امکانات تولیدی تولید

  • دستگاه های تزریق از 100 تا 1000 تن
  • فضای مونتاژ و انبارش محصولات تولیدی
فهرست